logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Činnosti školní družiny

Od školního roku 2016/2017 začne svoji činnost 3. oddělení v krčku budovy:
1. oddělení - vedoucí vychovatelka Zdeňka Lacinová, žlutá třída
2. oddělení - Mgr. Vlasta Harenčáková, oranžová třída
3. oddělení - Lucie Suchánková, zelená třída

Cílem práce ve školní družině je výchova všestranně rozvinuté osobnosti každého dítěte. Ke splnění tohoto cíle jako prostředek slouží jednotlivé činnosti:
A. Odpočinková činnost
 • stolní a společenské hry dle volby dětí
 • poslechové nahrávky, video nahrávky, společná četba
 • vyprávění a volné rozhovory s dětmi
B. Rekreační činnosti
 • volné hry na dětském hřišti
 • vycházky do okolí
 • pohybové a taneční hry se spěvem
 • zábavné a tvořivé hry
C. Zájmová činnost
Pracovně technická
 • osvojování správných návyků při práci (zásady bezpečnosti)
 • získávání zručnosti při práci s různými materiály
 • poznávání vlastností jednotlivých materiálů
 • vytváření kladného vztahu k práci
Přírodovědná zájmová činnost
 • vedení kladného vztahu k přírodě a její ochraně
 • rozšiřování základních znalostí o přírodě
 • praktická činnost: péče o květiny v ŠD
Společensko-vědní zájmová činnost
 • základní zásady společenského chování
 • kladný vztah ke svému okolí - ke spolužákům, dospělým, ...
Esteticko-výchovná činnost
 • rozvoj dětské tvořivosti, fantazie a smyslu pro krásu
 • pomoc při formování vlastního vkusu
 • vnímání krásy okolní přírody i jednotlivých předmětů
Sportovní zájmová činnost
 • rozvoj pohybových dovedností
 • kolektivní i individuální sporty
 • správné držení těla
 • sportovní chování - pravidla hry fair play
 • rozvoj vytrvalosi, rychlosti, obratnosti
 • vedení k potřebě pravidelného sportu
 • dodržování pitného režimu
Branná zájmová činnost
 • nácvik správného pohybu po vozovce
 • význam kázně pro osobní bezpečnost
 • základní zásady při poskytnutí první pomoci
 • zásady protipožární bezpečnosti
Příprava na vyučování
 • procvičování poznatků získaných při vyučování
 • ověřování poznatků v praxi
 • péče o školní pomůcky
Samoobslužná a společensky prospěšná činnost
 • správné hygienické návyky
 • péče o vlastní osobu a osobní prostředky
 • péče o prostředí školy
 • péče o okolí školy