logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Výzva č. 22

Název projektu: Barevné šablony
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005252
Období realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022.
Z finančních prostředků v celkové výši 1 495 046 Kč hradíme následující aktivity:
Mateřská škola:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická pregramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Základní škola:
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Cizí jazyky
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Ve školním roce 2015/2016 naplňujeme obsah tří šablon klíčových aktivit, o jejichž finanční podporu jsme požádali v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Šablony klíčových aktivit:
  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Naše škola ukončila 31. 8. 2013 účast v projektu EU - peníze školám za účelem podpory kvalitního vzdělávání žáků na základních školách. Realizace projektu začala 1. 3. 2011 a trvala po dobu 30 měsíců.
Celkové způsobilé výdaje projektu činily 1 951 014 Kč a byly kryty ve výši 1 658 361 Kč (85 %) z ESF a ve výši 292 653 Kč (15 %) ze státního rozpočtu.
Přidělené prostředky byly využity na nákup:
  1. počítačů, datových projektorů, projekčních pláten a notebooků
  2. učebních pomůcek do jednotlivých předmětů
  3. zhotovení učebních materiálů do jednotlivých předmětů
  4. zhotovení digitálních učebních materiálů do jednotlivých předmětů
  5. další vzdělávání pedagogických pracovníků
Všechny vypracované materiály pro výuku jsou k dispozici v evidenci metodického sdružení a předmětových komisí.